Zasady udziału w szkoleniach organizowanych

przez Patrycja Wyrębkiewicz – Łuba LogoPatka

Postanowienia ogólne

&1

 1. Organizatorem szkoleń jest Patrycja Wyrębkiewicz – Łuba LogoPatka, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, NIP 6612327528
 2. Dokument „Zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez Patrycja Wyrębkiewicz – Łuba LogoPatka” określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych w miejscach każdorazowo wskazanych przez Organizatora oraz szkoleń zamkniętych organizowanych w siedzibie klienta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2017 roku.
 4. Zgłoszenie na szkolenie jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków przez zgłaszającego.
 5. Wszystkie szkolenia organizowane przez Patrycja Wyrębkiewicz – Łuba LogoPatka są odpłatne. Aktualne ceny zawarte są w szczegółowym opisie danego szkolenia.

 

Szkolenia

 &2

 1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora: www.logopatka.pl, w zakładce SZKOLENIA I WARSZTATY
 2. Termin oraz czas trwania szkolenia jest każdorazowo określany w opisie danego szkolenia zamieszczonego na stronie Organizatora: www.logopatka.pl.
 3. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone certyfikatem, który zostanie wręczony uczestnikowi niezwłocznie po ukończeniu szkolenia.

 

Zgłoszenie uczestnictwa

 &3

 1. Uczestnikiem szkolenia może zostać każda zainteresowana osoba, która w wymaganym terminie zgłosi chęć uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłaszać wyłącznie drogą e – mailową na adres: szkolenia@logopatka.pl
 3. W treści wiadomości należy podać: imię, nazwisko, adres e – mail, telefon kontaktowy, a w przypadku chęci otrzymania faktury VAT także informację o potrzebie jej wystawienia oraz niezbędne dane (nazwę firmy, adres, NIP, REGON).
 4. Zgłoszenia przyjmowane są nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzednich uzgodnień z Organizatorem.
 5. O zakwalifikowaniu osób zainteresowanych na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenie opłaty za szkolenie.
 6. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki e – mailowej organizatora.
 7. Po otrzymaniu zgłoszenia udziału w szkoleniu, Organizator poinformuje e – mailowo, w terminie do 2 dni roboczych o przyjęciu zgłoszenia i zarejestrowaniu  na liście uczestników szkolenia,  a także o sposobie i terminie uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu.
 8. Ilość miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.
 9. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę uczestników szkolenia ze względu na brak miejsc zostaną poinformowane e – mailowo.

 

Ceny szkoleń i warunki płatności

&4

 1. Ceny szkoleń otwartych określane są każdorazowo w ofercie szkoleniowej i obejmują udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek.
 2. Ceny szkoleń zamkniętych przeprowadzanych na zlecenie firm są ustalane indywidualnie.
 3. Ceny szkoleń są cenami brutto podanymi w złotych polskich
 4. Opłatę za udział w szkoleniu należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Na życzenie uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych opłat. Faktura zostanie wystawiona niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.
 5. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym przez organizatora terminie będzie skutkował skreśleniem uczestnika z listy osób biorących udział w szkoleniu.

 

Zmiany terminu i programu szkoleń

&5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn losowych niezależnych od siebie. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń organizator zobowiązuje się do powiadomienia uczestników o fakcie odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przez planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach niezależnych od organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia, zmian trenera lub terminu, w którym odbędzie się szkolenie. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie uczestnika szkolenia. Uczestnik szkolenia ma prawo w takiej sytuacji do rezygnacji z udziału szkolenia.
 3. W przypadku odwołania szkolenia Organizator obowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.
 4. W przypadku odwołania szkolenia bądź rezygnacji uczestnika z powodów opisanych w ust. 2, Organizator jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić uiszczoną przez uczestnika opłatę za szkolenie. Zwrot opłaty nastąpi na rachunek bankowy podany przez uczestnika szkolenia.

 

Rezygnacja z uczestnictwa

&6

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@logopatka.pl nie później niż na 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 2. Organizator przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Jedynie otrzymanie takiego potwierdzenia za strony Organizatora jest równoznaczne ze skutecznym dokonaniem rezygnacji przez osobę zainteresowaną.
 3. W przypadku skutecznej rezygnacji uczestnik szkolenia zachowuje prawo do zwrotu całej uiszczonej opłaty za szkolenie. Organizator zwróci opłatę zgłaszającemu niezwłocznie na podany przez niego numer rachunku bankowego.
 4. W przypadku późniejszej niż w terminie przewidziany w § 6 ust. 1 rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, uczestnik zachowuje prawo do zwrotu jedynie 50% uiszczonej ceny szkolenia.
 5. Nieobecność zgłoszonego uczestnika na szkoleniu nie powoduje jego roszczenia o zwrot uiszczonej opłaty

 

Ochrona danych osobowych

&7

 1.  

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Patrycja Wyrębkiewicz – Łuba LogoPatka, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
  2. b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  4. d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
  5. e) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  6. f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w szkoleniu

 

Postanowienia końcowe

&8

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych uczestnikom materiałach szkoleniowych.
 2. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.
 3. Wszystkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia uczestnik może przechowywać oraz drukować na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Wykorzystywanie materiałów powstałych na użytek i w trakcie szkolenia do celów komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są szkolenia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad udziału w szkoleniach. Aktualne Zasady udziału w szkoleniach znajdują się na stronie Organizatora: www.logopatka.pl

 

Udostępnij na:

Serwis logopatka.pl korzysta z plików cookie. Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co skutkuje zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis logopatka.pl. Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszego serwisu poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszej stronie. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close